Location
Korea: Seoul
Typology 
Lifestyle
GFA 
2500m²
Period
2001 — 2002
Team 
Aaron Tan, Ulrich Kirchhoff, Claude Gaudefroy, Francois Blanciak, Louise Low, Reynaldo A. Delgado, Toshiki Omatsu, William Liu